Villkor affärsflyg

1. Introduction

Dessa allmänna villkor gäller för bokning av flygplan från Jonair AB (“JA”) ”av enskilda personer, företag eller företag (” Kunden ”), med undantag för alla andra villkor och garantier, utom eventuellt skriftligt överenskommet mellan JA och kunden. JA är ett certifierat lufttrafikföretag som är auktoriserat att bedriva världsomspännande kommersiell verksamhet enligt EU-OPS regler och förordningar. Flygplanet drivs under Air Operator Certificate (AOC) NO. SE-0046 utfärdat av svenska luftfartsmyndigheter (”SCAA”).

2. Definitioner

Med ”flygplan” avses alla flygplan som är föremål för ett boknings- och charteravtal mellan JA och kunden.
”Charterpriset” avser det pris som ska betalas för den eller de planerade flygningarna och de tjänster som överenskommits i förväg mellan JA och kunden.
Den ”bekräftade charterflygningen” avser den charterflygning som JA skriftligen bekräftar i enlighet med punkt 5 i dessa allmänna villkor.
”Flygschema” avser de utsedda platser för avgång, ankomst och eventuella stoppunkter samt alla avgångs- och ankomsttider som överenskommits mellan JA och kunden som en del av charterflygningen, tillsammans med eventuella ändringar eller tillägg som gjorts under loppet av enligt JA och kunden.

3. Offert och charterpris

Kunden ska vara medveten om att en offert på ett pris för en charter inte ska betraktas som en reservation och är beroende av tillgänglighet och trafikrättigheter och en skriftlig bekräftelse från JA om att charter har bekräftats. Kunden ska vidare vara medveten om att offert också kommer att omfattas av följande:

En offert kommer endast att betraktas som en preliminär reservation förrän JA har mottagit en skriftlig bekräftelse och avtalat om betalningsvillkoren för Charterpriset.
Charterpriset inkluderar flygplatsavgifter, gratis bar och lättare catering och passageraravgifter.

Charterpriset exkluderar avisning (eller hangargarage istället för avisning), avgifter för extraöppet, överflygtillstånd och royalty om tillämpligt. Italiensk lyxskatt är exkluderad. 6% moms inlandsflygningar i Sverige är exkluderade.

Charterpriset är beroende av flygplanstillgänglighet.
Charterpriset är baserat på bränslepriserna den dag charterflygningen har bekräftats skriftligt av JA. Om bränslepriset stiger tillkommer extra kostnad.

4. Flygchartermäklare

En offert på ett charterpris till en tredjeparts klient via ett flygmäklarföretag (”mäklaren”) ges endast som nettopris och inkluderar inte provision. Mäklaren, såväl som kunden, är ansvarig gentemot JA för det fullständiga avtalade charterpriset.

5. Bekräftad charterflygning

Efter mottagande av en bokningsbekräftelse från klienten är både JA och klienten bundna av dessa allmänna villkor, förutsatt att JA bekräftar att flygplanet fortfarande är tillgängligt för att genomföra flygschemat. När detta kan bekräftas kommer JA att bekräfta till klienten och charterflygningen kommer att betraktas som en bekräftad charterflygning.

6. Bekräftade charterflygningar

JA här förbehåller sig rätten att förse klienten med ett liknande ersättningsflygplan från ett samarbetande co-charter företag om det faktiska flygplan som avses i den bekräftade charterflygningen skulle bli otillgängligt.

7. Avbokningsavgift

Avbokningsavgiften är baserad på det överenskomna charterpriset.

Avbokning mellan de datum JA bekräftade charterflygningen till mer än 21 dagar före bokad avgång: de faktiska kostnaderna i samband med planeringen av charterflygningen.

Avbokning mellan de datum JA bekräftade charterflygningen till 5 dagar innan flygning: 10% av charterpriset.

Avbokning mellan 5 dagar och 24 timmar innan charterflygningen: 20% av charterpriset.

Avbokning mellan 24 timmar och 6 timmar innan charterflygningen: 50% av charterpriset.

Avbokning mindre än 6 timmar innan charterflygningen: 100% av charterpriset.

Det planerade avgångsdatumet tar hänsyn till alla nödvändiga anflygningar som krävs för att möta avgångsflygplatsen.

8. Betalningsvillkor

Charterpriset ska betalas 5 (fem) dagar före avresa via banköverföring. Om beloppet inte har betalats in på det JA-namngivna bankkontot 24 timmar före avgången, har JA rätt att överväga flygningen annullerad av kunden och reglerna enligt §7 ska tillämpas.

9. Utbetalnings- och hanteringsavgift

Alla kredit- och oplanerade avgifter som regleras i §3, som har betalats av JA på kundens vägnar, ska vidarebefordras till kunden utan dröjsmål.

10. Flygsäkerhet

Luftfartygets kapten ska ha ensam rätt att bestämma försiktigheten att påbörja eller slutföra en flygning baserat på en riskanalys av eventuella risker för flygsäkerhet.

11. Utförande av en bekräftad charterflygning

Luftfartygets kapten ska ha full befogenhet att avvisa eller avstiga alla passagerare som, på grund av beteende, medicinska förhållanden eller andra omständigheter, enligt kaptenernas absoluta gottfinnande är olämpliga att genomföra eller fortsätta flygningen.

Alla flygningar är ”lokala” till det berörda landet och omfattas av ankomst- och avgångstider för flygplatser och flygtrafik.
På grund av andra schemalagda aktiviteter kan flygplanet inte förväntas vara tillgängligt utifrån överenskommen tidsplan. Avgångs- / ankomsttider kan skilja sig något på grund av oförutsedda omständigheter.

Det är charterpassagerares skyldighet att se till att passagerarna har de resedokument som krävs (visum, försäkring, pass etc.). Kraven kan variera från att resa på reguljärflyg. JA ansvarar inte för kostnader som uppstått om passagerarna inte har rätt resehandlingar.

12. Bagage

Passagerare har rätt att bära 10 kg bagage, helst i mjuka väskor, beroende på lastbarhet. Mer bagage går att ta med men det efter överenskommelse med JA.

I enlighet med ICAO bilaga 18 ”Tekniska instruktioner för säker transport av farligt gods med flyg” får inte passagerarbagage innehålla farligt gods.

Konsumentelektronik med litiumbatterier och elektroniska cigaretter får endast transporteras som handbagage. Små litiumbatteridrivna personliga transportanordningar (svävarbrädor, självbalanserande enkel- eller flerhjul, mini Segways etc) får inte transporteras ombord.

Sportutrustning, t.ex. skidor / snowboard, cyklar och golfväskor kan accepteras efter överenskommelse och med förbehåll för lastbarhet i kombination med antal passagerare.

Sportvapen och ammunition. Passagerare som reser utanför EES ska lämna in en vapendeklaration. Ett lånat vapen kan inte transporteras utomlands. Vapen måste lossas och förvaras i en påse, väska eller liknande. Själva vapnet och alla viktiga delar (t.ex. pipan) måste transporteras i separata väskor / resväskor. Ammunition ska transporteras i oöppnade originalförpackningar.

13. Rökning ombord

Rökning är förbjuden ombord på alla JA’s flygplan. Elektroniska cigaretter får inte användas ombord under flygningen.

14. Ansvar för skada

Internationella resor, enligt definitionen i konventionen, är föremål för ansvarsreglerna i konventionen och Europeiska unionens rådsförordning nr 2027/97 (ändrad genom förordning nr 889/2002 och 785/2004). Dessutom kommer vårt ansvar att bestämmas av dessa transportvillkor.

15. Lastförsäkring

JONAIRs rättsliga ansvar för last som transporteras ombord på företagsflygplan är enligt EASA OPS-förordning 785/2004 begränsat till 19 SDR per kilo. Vi rekommenderar våra kunder att köpa ytterligare ansvars- / transportförsäkring för värdefulla varor

16. Ansvarsgränser

Med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa allmänna villkor och eventuella bilagor härtill, är JA inte ansvarigt gentemot Kunden på något sätt (oavsett om det uppstår på grund av vårdslöshet från JA, dess anställda eller ombud eller på annat sätt) för någon förlust eller skada som helst (inklusive , utan begränsning, följdförlust eller speciell skada) förutsatt att detta inte utesluter eller begränsar JAs ansvar för dödsfall eller personskada till följd av grov vårdslöshet från JA eller dess anställda eller agenter.

En charterflygning ska omfattas av reglerna om begränsning av ansvar och alla andra bestämmelser som fastställs i Warszawakonventionen eller i den konventionen, ändrad i Haagprotokollet och / eller i något annat fördrag som är tillämpligt på transport som inte regleras på det sättet. underkastad alla tillämpliga lagar som utvidgade bestämmelserna i konventionen till att omfatta sådan transport eller som på annat sätt begränsar transportörens ansvar.

Kunden ska gottgöra JA för alla anspråk och kostnader (inklusive juridiska avgifter och kostnader) avseende JAs ansvar gentemot tredje part (inklusive men inte begränsat till passagerare) för förlust eller skada överhuvudtaget (inklusive kostnader och kostnader för full ersättning grund) som härrör från felaktig handling eller underlåtenhet från klienten, dess tjänare eller agenter eller någon passagerare som bärs av kundens myndighet, eller av någon sådan anledning eller omständigheter som nämns i 14 b. ovan, med förbehåll för det undantag som nämns i den punkten.

Alla underbefälhavares standardvillkor och eventuella bilagor till dessa (”underbefordrarens standardvillkor”) kan gälla för den bekräftade charterflygningen i den utsträckning underbefäljarens standardvillkor är oförenliga med dessa allmänna villkor. Undercharterens standardvillkor ska, om tillämpligt, levereras till JA som, i den utsträckning det är nödvändigt, gör detta tillgängligt för kunden. Varje underbefälhavares ansvar gentemot passagerarna kommer då att omfattas av de ansvarsgränser som beskrivs i sammanfattningen av ansvarsbestämmelser som bifogas underavgifternas standardvillkor.

17. Force Majeure

JA ska inte hållas ansvarigt för någon försening i utförandet av den bekräftade charterflygningen, och ska inte vara i strid med eventuella misslyckanden enligt nedan på grund av orsaker utanför deras kontroll. Sådana orsaker ska anses vara händelser av ”force majeure” och ska, utan begränsning, inbegripa krig, krigsliknande operationer, väpnad aggression, uppror, upplopp, bränder, ogynnsamma eller svåra meteorologiska förhållanden, explosioner, olyckor, statliga handlingar och handling från allmän fiende, arbetsproblem, industriella konflikter och strejker och andra orsaker som ligger utanför JAs kontroll.

18. Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa standardvillkor tolkas i enlighet med och regleras av svensk lag.

Få de bästa erbjudande före alla andra!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Rulla till toppen